BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ
กก.ตชด.21
กก.ตชด.22
กก.ตชด.23
กก.ตชด.24
1
บ้านโคกแสลง บ้านปากลา ชูทิศแดนวิทยา บ้านห้วยดอกไม้
2
ซำปะโต  บ้านท่าแสนคูณ ช่างกลปทุมวันอนุสรย์ 8 บ้านนาแวง
3
พีระยานุเคราะห์ 2  บ้านตาเอ็ม บ้านหาดทรายเพ บ้านหนองตะไก้
4
บ้านตาตุม บ้านศรีสวัสดิ์(เฮงเค็ล ประเทศไทย อุปถัมป์) บ้านหนองดู่ บ้านห้วยเวียงงาม
5
บ้านตาแตรว  บ้านคำสะอาด บ้านนาสามัคคี บ้านเมืองทอง
6
บ้านรุน บ้านแก่งศรีโคตร คอนราดเฮงเค็ล  บ้านนาชมภู
7
เฉลิมพระเกียรติฯบ้านโรงเรื่อย  บ้านห้วยฆ้อง ค็อกนิสไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี บ้านห้วยเป้า 
8
 บ้านป่าไม้ การท่าอากาศยานไทย  ฮิลมาร์พาเบิล 
9
บ้านหนองใหญ่ บ้านนานกปีด
10
 ชุมชนป่าหญ้าคา บ้านหนองแคน 
11
บ้านวังชมภู 
12
เฉลิมราษฎร์บำรุง
13
บ้านนาปอ
14
บ้านเทพภูเงิน