BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันพุธ 1 เมษายน 2020

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บังคับบัญชา

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บังคับบัญชา กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

ลำดับ ตำแหน่ง ยศ / ชื่อ / สกุล ติดต่อภายใน มือถือ

1

ผบก.ตชด.ภาค 2

พล.ต.ต.ไพโรจน์            ทานธรรม

20011

2

รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 (1)

พ.ต.อ.พงศ์พิชญ์           วงศ์สวัสดิ์

20006

08-9755-2137

3

รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 (2)

พ.ต.อ.สุภัทร                  ม่วงสมัย

20053

08-1725-9380

4

รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 (3)

พ.ต.อ.เดชา                      คำเกิด

20055

08-7984-8165

5

รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 (4)

พ.ต.อ.ศราวุธ              จิตต์ระเบียบ

20048

08-1496-3829

6

รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 (5)

พ.ต.อ.อนุชา                     จารุนัฎ

20012

08-6674-0017

7

นว.ผบก.ฯ/สนง.

ร.ต.ท.จีรวัฒน์         ภักดิ์วัฒนโภคิน

20009

09-5183-7619

8

ผกก.ตชด.ภาค 2

พ.ต.อ.อมร                    ผ่องสมรูป

20015

08-7448-4593

9

รอง ผกก.ตชด.ภาค 2 (1)

พ.ต.ท.สุวิทย์                  สังฆะมณี

20016

08-9941-9924

10

รอง ผกก.ตชด.ภาค 2 (2)

พ.ต.ท.หญิง ณัชชา          เขมะสิงคิ

20021

09-0405-3636

11

สว.ธกส.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2

พ.ต.ท.ทวีศักดิ์              ใหม่ประยูร

20017

08-9417-0191

12

สว.ขว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2

พ.ต.ท.ขวัญชัย                สิงห์อ่อน

20018

09-7949-2592

13

สว.ผงป.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2

พ.ต.ต.หญิง เอ็มอร        พงศ์สุวรรณ

20019

09-4491-7929

14

สว.กบ.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2

พ.ต.ท.หญิง นภัสสรณ์    วงศ์คำสาย

20020

08-1717-3833

15

สว.กร.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2

พ.ต.ต.เกรียงไกร               สิตะเสน

20008

08-9985-9669

16

สว.กร.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2

พ.ต.ท.หญิง ยุพิน              ไชยเวช

20022

08-6630-7994

17

ผบ.ร้อย สสน.ฝอ.ฯ

พ.ต.ต.บุญทัน             จันทร์สะอาด

20033

08-0047-6006