BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันเสาร์ 23 มกราคม 2021

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บังคับบัญชา

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บังคับบัญชา กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

ลำดับ ตำแหน่ง ยศ / ชื่อ / สกุล ติดต่อภายใน มือถือ

1

ผบก.ตชด.ภาค 2

พล.ต.ต.สุภัทร                  ม่วงสมัย

20001

08-1725-9380 

2

รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 (1)

พ.ต.อ.อนุชา              จารุนัฎ

20002

08-6674-0017

4

รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 (2)

พ.ต.อ.อนุชา                      จารุนัฎ

20055

08-6674-0017

5

รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 (3)

พ.ต.อ.วันชนะ                ธรรมเสมา

20048

08-1984-1392

6

รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 (4)

20012

7

หน.สนง.

ร.ต.ท.รัชนาท                   หงษ์ทวี

20009

08-0323-3535

8

ผกก.ตชด.ภาค 2

พ.ต.อ.อมร                    ผ่องสมรูป

20015

08-7448-4593

9

รอง ผกก.ตชด.ภาค 2 (1)

พ.ต.ท.หญิง ณัชชา          เขมะสิงคิ

20016

08-9941-9924

10

รอง ผกก.ตชด.ภาค 2 (2)

พ.ต.ท.วรศักดิ์            เกียรติศักดิ์ศิริ

20021

08-7955-1457

11

สว.ธกส.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2

พ.ต.ท.ทวีศักดิ์              ใหม่ประยูร

20017

08-9417-0191

12

สว.ขว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2

พ.ต.ท.ขวัญชัย                สิงห์อ่อน

20018

09-7949-2592

13

สว.ผงป.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2

พ.ต.ต.หญิง เอ็มอร        พงศ์สุวรรณ

20019

09-4491-7929

14

สว.กบ.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2

พ.ต.ต.วริทธิ์พล               คำสำเภา

20020

09-4994-1956

15

สว.กร.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2

พ.ต.ท.เกรียงไกร               สิตะเสน

20008

08-9985-9669

16

สว.กร.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2

พ.ต.ท.หญิง ยุพิน              ไชยเวช

20022

08-6630-7994

17

ผบ.ร้อย สสน.ฝอ.ฯ

พ.ต.ท.บุญทัน             จันทร์สะอาด

20033

08-0047-6006