BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันพุธ 11 ธันวาคม 2019

หนังสือแจ้งเวียน

Rate this item
(8 votes)

 

สรุปข่าวกรองประจำเดือน มิถุนายน 2562 icons8 pdf 50

ประกาศผลการคัดเลือก คุรุทายาท ปี 62 icons8 pdf 50

ปปส.ภาค4 เชิญประชุมประชาคมข่าว ครั้งที่3 icons8 pdf 50

สรุปข่าวกรองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 icons8 pdf 50

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของ กก.ตชด.24icons8 pdf 50

ประมาณการข่าวกรอง มิถุนายน - กันยายน 2562 icons8 pdf 50

คู่มือ ป.ป.ส.ขอรับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน icons8 pdf 50

8-601 ขอรับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.icons8 pdf 50

8-602 ขอต่ออายุบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. icons8 pdf 50

8-603 ขออนุมัติมีปัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. icons8 pdf 50

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับตรวจร่างกายฯicons8 pdf 50

ประกาศ บก.ตชด.ภาค 2 เรื่องเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ icons8 pdf 50

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปฯ (ข้อเขียน) icons8 pdf 50

สรุปข่าวกรองประจำเดือน เมษายน 2562 

โอนเงินสินบนรางวัล บก.ตชด.ภาค ๒ ( ครั้งที่2-2-2562) icons8 pdf 50

ใบลาพักผ่อน(แบบใหม่) icons8 pdf 50update

ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว(แบบใหม่)icons8 pdf 50update

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปฯ(สอบข้อเขียน) icons8 pdf 50

เอกสารระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ (ฉบับที่ 9,10,11 พ.ศ.2562)icons8 pdf 50

ขายทอดตลาดรถยนต์เก่าที่ชำรุดของทางราชการ icons8 pdf 50

เอกสารแนบการโอนเงินสินบนรางวัล icons8 pdf 50

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน ปี 2561 icons8 pdf 50

สำเนาคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บก.ตชด.ภาค 2icons8 pdf 50

ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า รร.ตชด.ประจำปี 2561 icons8 pdf 50

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ icons8 pdf 50

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 9 เดือน icons8 pdf 50

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้าตรวจร่างกาย บก.ตชด.ภาค 2 icons8 pdf 50

ประกาศความโปร่งใส บก.ตชด.ภาค 2 , คำสั่งแต่งคณะกรรมการฯ , คณะทำงานฯ icons8 pdf 50

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปฯ (สอบข้อเขียน)icons8 pdf 50

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ 26 เมษายน 2560 ศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.ประจำปีงบประมาณ 2560 icons8 pdf 50

ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า ร.ร.ตชด. ประจำปีงบประมาณ 2560 icons8 pdf 50

แผนปฏิบัติราชการ บก.ฯ ปี 60 icons8 pdf 50

 แผนปฏิบัติราชการ บก.ฯ ปี 59 icons8 pdf 50

ผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 6,9,12 เดือน icons8 pdf 50

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน icons8 pdf 50 

การขอรับบริการด้านข้อมูล icons8 pdf 50

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน icons8 pdf 50 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ บก.ตชด.ภาค 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 icons8 pdf 50  

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ icons8 pdf 50

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้าตรวจร่างกาย icons8 pdf 50

ประกาศนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บก.ตชด.ภาค 2 ปี 2559 icons8 pdf 50

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก icons8 pdf 50