BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันเสาร์ 24 ตุลาคม 2020

หนังสือแจ้งเวียน Featured

Rate this item
(9 votes)

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2563 icons8 pdf 50icon new (1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ค. 63icons8 pdf 50icon new (1)

สรุปข่าวประจำเดือน ก.ย. 63icons8 pdf 50icon new (1)

ประมาณการข่าวกรอง ต.ค.63 - ม.ค.64 icons8 pdf 50icon new (1)

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกคุรุทายาท รุ่น 18 ปี 2563 icons8 pdf 50icon new (1)

วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ ห้วง ต.ค.-ธ.ค.63 icons8 pdf 50

สรุปข่าวกรองประจำเดือน สิงหาคม 3563 icons8 pdf 50

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนพนักงานราชการ icons8 pdf 50

ประกาศโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ทำการicons8 pdf 50

ปปส.ภาค ๔ เชิญประชุมประชาคมข่าว ครั้งที่ ๔ icons8 pdf 50

สรุปข่าวประจำเดือน มิ.ย.63 icons8 pdf 50

วิเคราะห์พื้นที่ฯ icons8 pdf 50 

ประมาณการข่าวกรอง มิ.ย.63 - ก.ย.63 icons8 pdf 50

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง icons8 pdf 50

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน  icons8 pdf 50

สรุปข่าวกรองประจำเดือน พฤษภาคม 2563 

 

สรุปข่าวกรองประจำเดือน เมษายน 2563 

คำสั่งสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศอ.ปส.ชอน.บ. ปี ๖๓ icons8 pdf 50

สรุปข่าวกรองประจำเดือน มีนาคม 2563 

ประมาณการข่าวกรอง เม.ย.-มิ.ย  

แผนปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ตอ.น. (มี.ค. - ก.ย.2563 )

สรุปข่าวกรองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ ห้วง 1 ม.ค.63 - 31 มี.ค. 63 

ประมาณการข่าวกรอง ก.พ.63 - พ.ค.63

สรุปข่าวกรองประจำเดือน มกราคม 2563

เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาทีทำการสหกรณ์ ตชด.ภาค 2  icons8 pdf 50

สรุปข่าวกรองประจำเดือน ธันวาคม 2562  

เปิดรับสมัครศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่ออบรมวิชาชีพ ห้วง 15 ม.ค. - 30 เม.ย.2563 

สรุปข่าวกรองประจำเดือน พศจิกายน 2562 

สรุปข่าวกรองประจำเดือน ตุลาคม 2562 

ประมาณการข่าวกรอง ต.ค.61 - ม.ค.62 

สรุปข่าวกรองประจำเดือน สิงหาคม 2562 

บช.ตชด.-ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตั้งชื่อศูนย์ฝึกอบรบพัฒนาบุคลากรและตราสัญลักษณ์ icon new (1)

สรุปข่าวกรองประจำเดือน สิงหาคม 2562icons8 pdf 50

เชิญประชุมประชาคมข่าวครั้งที่ 4-62icons8 pdf 50

แผนสกัดกั้นยาเสพติด บก.ตชด.ภาค ๒ ระยะ 6 เดือนicons8 pdf 50

รุปข่าวกรองประจำเดือน กรกฎาคม 2562icons8 pdf 50

คำสั่ง ตร. เรื่อง การให้ใช้และงดใช้เครื่องแบบและเครื่องหมายประจำเครื่องแบบตำรวจ ปี 2561icons8 pdf 50

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพ icons8 pdf 50

วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ ห้วง 1 ก.ค. - 30 ก.ย.62 icons8 pdf 50

สรุปข่าวกรองประจำเดือน มิถุนายน 2562 icons8 pdf 50

ประกาศผลการคัดเลือก คุรุทายาท ปี 62 icons8 pdf 50

ปปส.ภาค4 เชิญประชุมประชาคมข่าว ครั้งที่3 icons8 pdf 50

สรุปข่าวกรองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 icons8 pdf 50

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของ กก.ตชด.24icons8 pdf 50

ประมาณการข่าวกรอง มิถุนายน - กันยายน 2562 icons8 pdf 50

คู่มือ ป.ป.ส.ขอรับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน icons8 pdf 50

8-601 ขอรับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.icons8 pdf 50

8-602 ขอต่ออายุบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. icons8 pdf 50

8-603 ขออนุมัติมีปัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. icons8 pdf 50

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับตรวจร่างกายฯicons8 pdf 50

ประกาศ บก.ตชด.ภาค 2 เรื่องเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ icons8 pdf 50

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปฯ (ข้อเขียน) icons8 pdf 50

สรุปข่าวกรองประจำเดือน เมษายน 2562 

โอนเงินสินบนรางวัล บก.ตชด.ภาค ๒ ( ครั้งที่2-2-2562) icons8 pdf 50

ใบลาพักผ่อน(แบบใหม่) icons8 pdf 50update

ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว(แบบใหม่)icons8 pdf 50update

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปฯ(สอบข้อเขียน) icons8 pdf 50

เอกสารระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ (ฉบับที่ 9,10,11 พ.ศ.2562)icons8 pdf 50

ขายทอดตลาดรถยนต์เก่าที่ชำรุดของทางราชการ icons8 pdf 50

เอกสารแนบการโอนเงินสินบนรางวัล icons8 pdf 50

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน ปี 2561 icons8 pdf 50

สำเนาคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บก.ตชด.ภาค 2icons8 pdf 50

ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า รร.ตชด.ประจำปี 2561 icons8 pdf 50

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ icons8 pdf 50

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 9 เดือน icons8 pdf 50

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้าตรวจร่างกาย บก.ตชด.ภาค 2 icons8 pdf 50

ประกาศความโปร่งใส บก.ตชด.ภาค 2 , คำสั่งแต่งคณะกรรมการฯ , คณะทำงานฯ icons8 pdf 50

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปฯ (สอบข้อเขียน)icons8 pdf 50

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ 26 เมษายน 2560 ศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.ประจำปีงบประมาณ 2560 icons8 pdf 50

ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า ร.ร.ตชด. ประจำปีงบประมาณ 2560 icons8 pdf 50

แผนปฏิบัติราชการ บก.ฯ ปี 60 icons8 pdf 50

 แผนปฏิบัติราชการ บก.ฯ ปี 59 icons8 pdf 50

ผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 6,9,12 เดือน icons8 pdf 50

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน icons8 pdf 50 

การขอรับบริการด้านข้อมูล icons8 pdf 50

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน icons8 pdf 50 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ บก.ตชด.ภาค 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 icons8 pdf 50  

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ icons8 pdf 50

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้าตรวจร่างกาย icons8 pdf 50

ประกาศนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บก.ตชด.ภาค 2 ปี 2559 icons8 pdf 50

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก icons8 pdf 50