BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันพุธ 26 มิถุนายน 2019

งานส่งกำลังบำรุง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม 62 icons8 pdf 50icon new (1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 icons8 pdf 50icon new (1)
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท icons8 pdf 50icon new (1)
สรุุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 icons8 pdf 50
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน ตชด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์2561icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 icons8 pdf 50
ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทคุรุภัณฑ์icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 icons8 pdf 50
ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.2560 icons8 pdf 50
ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้างicons8 pdf 50
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน ฯ icons8 pdf 50 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเมษายน 2560icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 icons8 pdf 50
ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง icons8 pdf 50
เอกสารการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจจำนวน 2 คูหา งปม.2560 icons8 pdf 50
ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร ฯ icons8 pdf 50 
สอบราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร สำหรับเด็กและเยาวชน icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม icons8 pdf 50
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2559 icons8 pdf 50
แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัศดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ icons8 pdf 50
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้  icons8 pdf 50