BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

งานธุรการกำลังพลและสวัสดิการ

คำสั่ง ตร. เรื่อง การให้ใช้และงดใช้เครื่องแบบและเครื่องหมายประจำเครื่องแบบตำรวจ ปี 2561icons8 pdf 502012557u7uxto1l6
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับตรวจร่างกายฯicons8 pdf 502012557u7uxto1l6
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 2 เรื่องเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ icons8 pdf 50
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปฯ(สอบข้อเขียน) icons8 pdf 50
 เอกสารระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ (ฉบับที่ 9,10,11 พ.ศ.2562) icons8 pdf 50
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน ปี 2561 icons8 pdf 50
ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า รร.ตชด.ประจำปี 2561 icons8 pdf 50
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ icons8 pdf 50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้าตรวจร่างกาย บก.ตชด.ภาค 2 icons8 pdf 50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปฯ (สอบข้อเขียน) icons8 pdf 50
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ 26 เมษายน 2560 ศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.ประจำปีงบประมาณ 2560 icons8 pdf 50
ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.ประจำปีงบประมาณ 2560 icons8 pdf 50
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน icons8 pdf 50
คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ icons8 pdf 50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และเข้าตรวจร่างกาย icons8 pdf 50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน icons8 pdf 50