BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
หนังสือแจ้งเวียน

หนังสือแจ้งเวียน (1)

วันอังคาร, 06 มิถุนายน 2549 09:23

หนังสือแจ้งเวียน

Written by

>> วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ ห้วง ต.ค-ธค.65

>> ประมาณการข่าวกรอง ต.ค.-ธค.65ส่ง

>> สรุปข่าวกรอง เดือน ก.ย. 65

>> ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปี 2565

>> ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  icons8 pdf 50icon new (1)

>> ประกาศ บัญชีรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กก.ตชด.21  icons8 pdf 50icon new (1)

>> ประกาศ บัญชีรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กก.ตชด.22  icons8 pdf 50icon new (1)

>> ประกาศ บัญชีรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กก.ตชด.23  icons8 pdf 50icon new (1)

>> ประกาศ บัญชีรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กก.ตชด.24  icons8 pdf 50icon new (1)

>> ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ข้อเขียน) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24  icons8 pdf 50icon new (1)

>> ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ข้อเขียน) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23  icons8 pdf 50icon new (1)

>> ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ข้อเขียน) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22  icons8 pdf 50icon new (1)

>> ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ข้อเขียน) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21  icons8 pdf 50icon new (1)

>> ข้อมูลวิเคราะห์ส่ง บช.ห้วง ก.ค.-ก.ย.65 65 icons8 pdf 50icon new (1)

>> ประมาณการข่าวกรอง ก.ค.65- ก.ย.65 ส่ง บช icons8 pdf 50icon new (1)

>> สรุปข่าวกรอง เดือน มิ.ย. 65 icons8 pdf 50icon new (1)

>> สรุปข่าวกรองเดือน พ.ค. 65 icons8 pdf 50icon new (1)

>> วิเคราะห์พื้นที่ส่ง บช.ตชด. ห้วง เม.ย.65ฯ icons8 pdf 50icon new (1)

>> ประมาณการข่าวกรอง ห้วง เม.ย.-มิ.ย.65 icons8 pdf 50icon new (1)

>> วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการห้วง เม.ย.-มิ.ย. 65  icons8 pdf 50icon new (1)

>> สรุปข่าวกรองเดือนเม.ย. 65  icons8 pdf 50icon new (1)

>> รับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. เป็นกรณีพิเศษ (ประเภทสามัญ – สมทบ) ระหว่าง 1 เม.ย. - 30 กันยายน 65  icons8 pdf 50icon new (1)

>> ศอน.บก.ตชด.ภาค 2 เปิดรับสมัครเยาวชนที่เป็นศิษย์เก่า รร.ตชด. และเยาวชนทั่วไปเข้าศึกษาต่อ ในโครงการฝึกอบรมศิษย์เก่า รร.ตชด. หลักสูตร ๑๐ เดือน  icons8 pdf 50icon new (1)

>> สรุปข่าวกรองเดือน ก.พ.65 - มี.ค.65  icons8 pdf 50icon new (1)

>> ประมาณการข่าวกรอง ม.ค.65 - มี.ค.65  icons8 pdf 50icon new (1)

>> วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ รอบ 3เดือน ห้วง ม.ค-มี.ค.65  icons8 pdf 50icon new (1)

>> สรุปข่าวกรองเดือน พฤศจิกายน 2564  icons8 pdf 50icon new (1)

>> สรุปข่าวกรองเดือน ตุลาคม2564  icons8 pdf 50icon new (1)

>>ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรยุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ครุทายาท icons8 pdf 50icon new (1)

>>ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ครุทายาท icons8 pdf 50icon new (1)

>>วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ ห้วง ต.ค-ธค.64  icons8 pdf 50icon new (1)

>>ประมาณการข่าวกรอง ต.ค.64-ธ.ค.64  icons8 pdf 50icon new (1)

>>สรุปข่าวกรองเดือนกันยายน 2564  icons8 pdf 50icon new (1)

>>ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปีงบประมาณ 2564 บก.ตชด.ภาค 2 (คุรุทายาท)  icons8 pdf 50icon new (1)

>>สรุปข่าวกรองเดือน ส.ค.64  icons8 pdf 50icon new (1)

>>สรุปข่าวกรองเดือน ก.ค.64  icons8 pdf 50icon new (1)