BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (4)

วันอังคาร, 04 ตุลาคม 2559 11:23

มาตรา 9

Written by

9(1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

9(2)นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)

9(3)แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ

9(4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

9(5)สิ่งพิมพ์ ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 วรรค สอง

9(6)สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

9(7)คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

9(8)ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1)

7(1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

7(2)อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

7(3)สถานที่ติดต่อ

7(4)กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือแจ้งเวียนที่มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง