ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง
ผบก.ตชด.ภาค ๒

พ.ต.อ.นิรันดร์ แก้วอิน
รอง ผบก.อก.บช.ตชด.รรท. รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ (๑)

พ.ต.อ.สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ (๒)

พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ (๓)

พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ (๔)

พ.ต.อ.ศิระ ศรีศรากร
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒(๕)

พ.ต.อ.ประเสริฐ นิลยาภรณ์
ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒

พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ
รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ (๑)

พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง
รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ (๒)

พ.ต.ท.รังสฤษฎ์ สมเทพ
รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ (๓)

ร.ต.อ.หญิง อัมรา วุฒพันธ์
รอง สว.ฯ รรท.สว.ธกส.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒
พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรตฺิศักดิ์ศิริ
รอง ผกก.ฯ รรท.สว.ขว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒
พ.ต.ท.หญิง เอ็มอร พงศ์สุวรรณ สว.ผงป.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒
พ.ต.ท.วริทธิ์พล คำสำเภา
สว.กบ.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒
พ.ต.ท.ทวี เพชรสังคูณ
สว.กร.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒
พ.ต.ต.หญิง พรรณี มูลอาจ
สว.กง.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒
พ.ต.ท.หญิง ศุภิชญา พลเยี่ยม สว.จอส.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒
พ.ต.ต.พัฒนา เสาวกุล
ผบ.ร้อย สสน.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒
ร.ต.อ.นาวี พิทักษ์สมุทร
ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒/หัวหน้ากลุ่มงาน นิติการ และ วินัย
ร.ต.อ.ปิยะวัฒน์ มาซา
ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒/หัวหน้ากลุ่มงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ