BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Admin

Admin

วันอังคาร, 04 ตุลาคม 2559 11:23

มาตรา 9

9(1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

9(2)นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)

9(3)แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ

9(4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

9(5)สิ่งพิมพ์ ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 วรรค สอง

9(6)สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

9(7)คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

9(8)ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1)

วันอังคาร, 04 ตุลาคม 2559 11:20

มาตรา 7

7(1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

7(2)อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

7(3)สถานที่ติดต่อ

7(4)กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือแจ้งเวียนที่มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดี, 14 กรกฎาคม 2559 16:10

งานธุรการกำลังพลและสวัสดิการ

คำสั่ง ตร. เรื่อง การให้ใช้และงดใช้เครื่องแบบและเครื่องหมายประจำเครื่องแบบตำรวจ ปี 2561icons8 pdf 502012557u7uxto1l6
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับตรวจร่างกายฯicons8 pdf 502012557u7uxto1l6
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 2 เรื่องเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ icons8 pdf 50
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปฯ(สอบข้อเขียน) icons8 pdf 50
 เอกสารระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ (ฉบับที่ 9,10,11 พ.ศ.2562) icons8 pdf 50
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน ปี 2561 icons8 pdf 50
ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า รร.ตชด.ประจำปี 2561 icons8 pdf 50
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ icons8 pdf 50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้าตรวจร่างกาย บก.ตชด.ภาค 2 icons8 pdf 50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปฯ (สอบข้อเขียน) icons8 pdf 50
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ 26 เมษายน 2560 ศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.ประจำปีงบประมาณ 2560 icons8 pdf 50
ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.ประจำปีงบประมาณ 2560 icons8 pdf 50
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน icons8 pdf 50
คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ icons8 pdf 50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และเข้าตรวจร่างกาย icons8 pdf 50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน icons8 pdf 50

วันพฤหัสบดี, 14 กรกฎาคม 2559 15:33

งานส่งกำลังบำรุง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2563 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562icons8 pdf 50
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพ icons8 pdf 50
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน  62 icons8 pdf 50
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม 62 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 icons8 pdf 50
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท icons8 pdf 50
สรุุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 icons8 pdf 50
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน ตชด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์2561icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 icons8 pdf 50
ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทคุรุภัณฑ์icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 icons8 pdf 50
ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.2560 icons8 pdf 50
ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้างicons8 pdf 50
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน ฯ icons8 pdf 50 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเมษายน 2560icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 icons8 pdf 50
ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง icons8 pdf 50
เอกสารการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจจำนวน 2 คูหา งปม.2560 icons8 pdf 50
ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร ฯ icons8 pdf 50 
สอบราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร สำหรับเด็กและเยาวชน icons8 pdf 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม icons8 pdf 50
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2559 icons8 pdf 50
แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัศดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ icons8 pdf 50
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้  icons8 pdf 50
วันอังคาร, 06 มิถุนายน 2549 09:23

หนังสือแจ้งเวียน

>> วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ ห้วง ต.ค-ธค.65

>> ประมาณการข่าวกรอง ต.ค.-ธค.65ส่ง

>> สรุปข่าวกรอง เดือน ก.ย. 65

>> ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปี 2565

>> ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  icons8 pdf 50icon new (1)

>> ประกาศ บัญชีรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กก.ตชด.21  icons8 pdf 50icon new (1)

>> ประกาศ บัญชีรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กก.ตชด.22  icons8 pdf 50icon new (1)

>> ประกาศ บัญชีรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กก.ตชด.23  icons8 pdf 50icon new (1)

>> ประกาศ บัญชีรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กก.ตชด.24  icons8 pdf 50icon new (1)

>> ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ข้อเขียน) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24  icons8 pdf 50icon new (1)

>> ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ข้อเขียน) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23  icons8 pdf 50icon new (1)

>> ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ข้อเขียน) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22  icons8 pdf 50icon new (1)

>> ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ข้อเขียน) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21  icons8 pdf 50icon new (1)

>> ข้อมูลวิเคราะห์ส่ง บช.ห้วง ก.ค.-ก.ย.65 65 icons8 pdf 50icon new (1)

>> ประมาณการข่าวกรอง ก.ค.65- ก.ย.65 ส่ง บช icons8 pdf 50icon new (1)

>> สรุปข่าวกรอง เดือน มิ.ย. 65 icons8 pdf 50icon new (1)

>> สรุปข่าวกรองเดือน พ.ค. 65 icons8 pdf 50icon new (1)

>> วิเคราะห์พื้นที่ส่ง บช.ตชด. ห้วง เม.ย.65ฯ icons8 pdf 50icon new (1)

>> ประมาณการข่าวกรอง ห้วง เม.ย.-มิ.ย.65 icons8 pdf 50icon new (1)

>> วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการห้วง เม.ย.-มิ.ย. 65  icons8 pdf 50icon new (1)

>> สรุปข่าวกรองเดือนเม.ย. 65  icons8 pdf 50icon new (1)

>> รับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. เป็นกรณีพิเศษ (ประเภทสามัญ – สมทบ) ระหว่าง 1 เม.ย. - 30 กันยายน 65  icons8 pdf 50icon new (1)

>> ศอน.บก.ตชด.ภาค 2 เปิดรับสมัครเยาวชนที่เป็นศิษย์เก่า รร.ตชด. และเยาวชนทั่วไปเข้าศึกษาต่อ ในโครงการฝึกอบรมศิษย์เก่า รร.ตชด. หลักสูตร ๑๐ เดือน  icons8 pdf 50icon new (1)

>> สรุปข่าวกรองเดือน ก.พ.65 - มี.ค.65  icons8 pdf 50icon new (1)

>> ประมาณการข่าวกรอง ม.ค.65 - มี.ค.65  icons8 pdf 50icon new (1)

>> วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ รอบ 3เดือน ห้วง ม.ค-มี.ค.65  icons8 pdf 50icon new (1)

>> สรุปข่าวกรองเดือน พฤศจิกายน 2564  icons8 pdf 50icon new (1)

>> สรุปข่าวกรองเดือน ตุลาคม2564  icons8 pdf 50icon new (1)

>>ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรยุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ครุทายาท icons8 pdf 50icon new (1)

>>ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ครุทายาท icons8 pdf 50icon new (1)

>>วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ ห้วง ต.ค-ธค.64  icons8 pdf 50icon new (1)

>>ประมาณการข่าวกรอง ต.ค.64-ธ.ค.64  icons8 pdf 50icon new (1)

>>สรุปข่าวกรองเดือนกันยายน 2564  icons8 pdf 50icon new (1)

>>ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปีงบประมาณ 2564 บก.ตชด.ภาค 2 (คุรุทายาท)  icons8 pdf 50icon new (1)

>>สรุปข่าวกรองเดือน ส.ค.64  icons8 pdf 50icon new (1)

>>สรุปข่าวกรองเดือน ก.ค.64  icons8 pdf 50icon new (1)

วันจันทร์, 06 มิถุนายน 2559 13:49

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

>> ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  icons8 pdf 50icon new (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร โดยวิธีการคัดเลือก  icons8 pdf 50icon new (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก  icons8 pdf 50icon new (1)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์2564  icons8 pdf 50icon new (1)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักผกก - รอง ผบก 2564  icons8 pdf 50icon new (1)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักชั้นประทวน-รอง สว. 2564  icons8 pdf 50icon new (1)

ประกาศ โครงการก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกก.- รอง ผบก.ปีงบประมาณ 2564 icons8 pdf 50icon new (1)

ประกาศ โครงการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว.ปีงบประมาณ 2564 icons8 pdf 50icon new (1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม.63 icons8 pdf 50icon new (1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิอน กันยายน 2563icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิอน ก.ค.63icons8 pdf 50

ประกาศโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ทำการ icons8 pdf 50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฯ icons8 pdf 50

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 icons8 pdf 50

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 icons8 pdf 50

ประกาศผู้ชนะประมูลสู้ราคาขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพ icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 icons8 pdf 50

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพicons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563icons8 pdf 50

 

Page 2 of 2