ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2เปิดรับสมัครศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อที่ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาสมัครเรียนได้ที่ ศอน.บก.ตชด.ภาค 2 เรียนฟรี กินฟรี ที่พักฟรี จบแล้วมีคุณวุฒิ กพ.รับรอง มีงานทำทันที รายได้สูง

ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรีย

Read more

รับสมัครเยาวชนศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ที่ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 รุ่นที่ 32/2567 โดยเปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ.2567

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read more

ประกาศ เปิดรับสมัครเยาวชน ศอน.บก.ตชด.ภาค 2 รุ่นที่ 32/2567 โดยพิจารณาคัดเลือกจาก ศิษย์เก่า รร.ตชด. และเยาวชนในเขตพื้นที่บริการ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต ในการรับสมัคร และคัดบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ให้เข้ารับการตรวจร่างกายทดสอบสุขภาพจิต และพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดี ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25656

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

Read more

ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Read more

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ทำหน้าที่ครูตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศรับสมัครและคัด

Read more