รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.66 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. , พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.อ.ปาริชาติ บรรจงปรุ ผกก.ตชด.21, พ.ต.ท.หญิง เจือทิพย์ ปลาทอง ประธานเเม่บ้านตำรวจตระเวนชายเเดนภาค 2 เเละคณะผู้บังคับบัญชา ได้รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ อดีตราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินประสบอุบัติเหตุตก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2540 ที่จังหวัดนราธิวาส

ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรม 100 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดกิจรรม เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านผู้หญิงฯ เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ชนบท ด้วยการใช้ภูมิปัญญาไทยในการทอผ้าและปลูกหม่อนไหม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนฯ ให้ดีขึ้น แบ่งเป็น 5 กิจกรรม ได้แก่ การขยายผลสู่ชุมชน, การพัฒนาโรงเรียน, โครงการรณรงค์การอ่านออกเขียนได้, การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนเรื่องการทอผ้าไหม และการจัดทำห้องเกียรติยศท่านผู้หญิงฯ ในการนี้ พระราชทานรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย รางวัลการประกวดสาวไหมและทอผ้า และรางวัลการประกวดครัวเรือนต้นแบบดีเด่น

โอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารพระราชทาน สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2566 เป็นอาคารชั้นเดียว ขนาด 4 ห้องเรียน เพื่อรองรับการเรียนการสอนของนักเรียน พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ 100 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ จัดแสดงประวัติ และการถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท 34 ปี เพื่อสานต่อพระราชปณิธานด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผ่านงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงานส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, การส่งเสริมศิลปาชีพ, การสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ และการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริฯ และการดำเนินงานของโรงเรียน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรณรงค์การอ่านออกเขียนได้, โครงการทายาทหม่อนไหมของโรงเรียนฯ และนิทรรศการ “โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ” ซึ่ง กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ เริ่มดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2556 ใน 6 อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ และในโอกาสครบ 100 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงฯ ได้ขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนฯ สู่หมู่บ้านในเขตบริการ สามารถขยายผลโครงการฯ เพิ่มขึ้นอีก 2 กลุ่ม ในตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 และกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านร่มราษฎร์ หมู่ที่ 5 ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ 339 คน รวม 8 กลุ่ม ในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดสุรินทร์

สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริ มีสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง เข้ามาสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น วางแผนการผลิต มอบเมล็ดพันธุ์ผัก และถ่ายทอดความรู้ โดยมียุวเกษตรกรของโรงเรียนฯ 22 คน เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมหลัก ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ที่ผ่านมากรมส่งเสริมวิชาการเกษตร ได้เข้ามาสนับสนุนระบบส่งน้ำแบบสปริงเกอร์เพื่อการเกษตรในโรงเรียนด้วย

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.66 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. , พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.อ.ปาริชาติ บรรจงปรุ ผกก.ตชด.21, พ.ต.ท.หญิง เจือทิพย์ ปลาทอง ประธานเเม่บ้านตำรวจตระเวนชายเเดนภาค 2 เเละคณะผู้บังคับบัญชา ได้รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ อดีตราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินประสบอุบัติเหตุตก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2540 ที่จังหวัดนราธิวาส

ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรม 100 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดกิจรรม เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านผู้หญิงฯ เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ชนบท ด้วยการใช้ภูมิปัญญาไทยในการทอผ้าและปลูกหม่อนไหม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนฯ ให้ดีขึ้น แบ่งเป็น 5 กิจกรรม ได้แก่ การขยายผลสู่ชุมชน, การพัฒนาโรงเรียน, โครงการรณรงค์การอ่านออกเขียนได้, การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนเรื่องการทอผ้าไหม และการจัดทำห้องเกียรติยศท่านผู้หญิงฯ ในการนี้ พระราชทานรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย รางวัลการประกวดสาวไหมและทอผ้า และรางวัลการประกวดครัวเรือนต้นแบบดีเด่น

โอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารพระราชทาน สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2566 เป็นอาคารชั้นเดียว ขนาด 4 ห้องเรียน เพื่อรองรับการเรียนการสอนของนักเรียน พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ 100 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ จัดแสดงประวัติ และการถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท 34 ปี เพื่อสานต่อพระราชปณิธานด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผ่านงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงานส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, การส่งเสริมศิลปาชีพ, การสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ และการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริฯ และการดำเนินงานของโรงเรียน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรณรงค์การอ่านออกเขียนได้, โครงการทายาทหม่อนไหมของโรงเรียนฯ และนิทรรศการ “โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ” ซึ่ง กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ เริ่มดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2556 ใน 6 อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ และในโอกาสครบ 100 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงฯ ได้ขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนฯ สู่หมู่บ้านในเขตบริการ สามารถขยายผลโครงการฯ เพิ่มขึ้นอีก 2 กลุ่ม ในตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 และกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านร่มราษฎร์ หมู่ที่ 5 ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ 339 คน รวม 8 กลุ่ม ในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดสุรินทร์

สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริ มีสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง เข้ามาสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น วางแผนการผลิต มอบเมล็ดพันธุ์ผัก และถ่ายทอดความรู้ โดยมียุวเกษตรกรของโรงเรียนฯ 22 คน เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมหลัก ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ที่ผ่านมากรมส่งเสริมวิชาการเกษตร ได้เข้ามาสนับสนุนระบบส่งน้ำแบบสปริงเกอร์เพื่อการเกษตรในโรงเรียนด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *